ระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอความร่วมมือสำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำคำของบประมาณ ปี 61 ส่ง กยผ. ภายในวันที่ 28 ต.ค. 59


ติดต่อ สอบถาม

กองยุทธศาตร์และแผนงาน
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
โทร. 02-354-3388 ต่อ 305, 306